Algemene Verhuurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden van Sunrentals Bonaire.

Deze algemene voorwaarden worden aanvaard door huurder zodra die een reservering doet en de (aan)betaling is voldaan. In deze algemene voorwaarden verwijst het woord “ik” naar de huurder. Waar het woord “villa” is gebruikt dient huis, appartement of studio te worden gelezen in het geval een huis, appartement of studio wordt gehuurd.

     1. Huurder huurt het gehuurde voor eigen risico; vrijwaring

Door het maken van de reservering voor de villa bevestig ik dat het gebruik van de villa en de voorzieningen binnen en buiten de villa, inclusief de tuin, het zwembad, het zwembaddek, de gazebo, tuinhuizen en de toegang naar de zee (indien in het geval van mijn reservering van toepassing) geheel voor mijn eigen risico zullen zijn. Ik aanvaard daarom hierbij alle risico’s van ongeval (of dood) van mijzelf, mijn familie en mijn gasten tijdens mijn verblijf in de villa en/of tijdens het gebruik van de voorzieningen van de villa. Door deze risico’s van dood en ongeval volledig te accepteren begrijp ik dat ik de eigenaar van de villa (en in het geval dat een rechtspersoon is de uiteindelijk economisch gerechtigde) en/of Sunrentals Bonaire en/of haar medewerkers volledig onthef van en zal vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, claims, schades en aansprakelijkheden als gevolg van dood of ongeval ontstaan tijdens of verband houdend met mijn huur of gebruik van de villa of de voorzieningen binnen en buiten de villa. Deze vrijwaring is ook van toepassing op mijn familie en gasten en ik zal ervoor zorgen dat zij van deze algemene voorwaarden op de hoogte worden gesteld.

     2. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde; USD 500 borg
Door het maken van de reservering voor de villa erken ik voorts dat ik financieel verantwoordelijk zal zijn voor alle tijdens mijn verblijf ontstane schade aan de villa, het interieur en/of de voorzieningen van de villa (binnen en buiten, waaronder de tuin, het zwembad, het zwembaddek, de gazebo, het tuinhuis en de toegang naar de zee) onverschillig of die schade is veroorzaakt door mij, mijn familie of mijn gasten. Ik ga er mee akkoord dat alle schade die aan de villa en/of het interieur en/of de voorzieningen van de villa (binnen en buiten) is veroorzaakt door mij, mijn familie of mijn gasten, op mijn creditcard zal worden belast. Ik ga er ook mee akkoord dat Sunrentals Bonaire bij mijn aankomst een bedrag van USD 500 ten laste van mijn creditcard reserveert als borgsom voor eventuele schade die door mij, mijn familie of mijn gasten wordt veroorzaakt, onverminderd het recht van de eigenaar van de villa om de werkelijke schade van mij te vorderen.

     3. Geen aansprakelijkheid eigenaar villa of SunRentals Bonaire; vrijwaring

Door, zoals voorzien in art. 2, het risico van schade aan de villa en het interieur en exterieur te aanvaarden, begrijp ik ook dat de eigenaar van de villa (en in het geval dat een rechtspersoon is de uiteindelijk economisch gerechtigde) en/of Sunrentals Bonaire en/of haar medewerkers niet aansprakelijk zijn voor verlies en/of beschadiging van enige aan mij, mijn familie of mijn gasten toebehorende zaak, waar die zich ook bevindt of door onverschillig welke oorzaak deze zaak verloren gaat of beschadigd raakt. Dit omvat mede zaken die in de kluis zijn bewaard (indien van toepassing op mijn boeking). Verlies, diefstal ofbeschadiging van mijn zaken of van die van mijn familie of mijn gasten is niet gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar van de villa en ik begrijp dat ik voor mijn eigen (reis-)verzekering moet zorgdragen. Zaken die in de villa zijn achtergebleven na mijn vertrek worden op mijn verzoek en voor mijn rekening naar mijn woonadres gestuurd.
Voorts begrijp ik dat de eigenaar van de villa (en in het geval dat een rechtspersoon is de uiteindelijk economisch gerechtigde) en/of Sunrentals Bonaire en/of haar medewerkers niet aansprakelijk zijn voor schade of ongemak veroorzaakt door stroomstoringen of door technische storingen van de apparaten in en om de villa (welke apparaten in geval van storing zo snel als redelijkerwijs mogelijk is gerepareerd zullen worden) of voor enig ander geval van overmacht.

     4. Betalingsvoorwaarden

Ik aanvaard dat ik een aanbetaling van 20% moet doen om mijn reservering te bevestigen. Ik ga er mee akkoord dat deze 20% aanbetaling onder geen enkele omstandigheid zal worden terugbetaald. Betalingen geschieden per creditcard of bankoverschrijving en alle bank- /incassokosten zijn voor mijn eigen rekening. Bij het uitblijven van ontvangst door Sunrentals Bonaire van de 20% aanbetaling komt de reservering automatisch te vervallen.
Het resterende gedeelte (80%) zal uiterlijk 4 weken voor aankomst van dezelfde creditcard worden afgeschreven of dient per bankoverschrijving door Sunrentals te zijn ontvangen. Ik begrijp dat hier geen herinnering aan vooraf gaat en dat ook voor deze betaling alle bank-/ en incassokosten voor mijn eigen rekening zijn. Ik begrijp dat ik zelf verantwoordelijk ben voor tijdige betalingen. Ook deze 80% betaling zal in geen enkele omstandigheid worden terugbetaald. Bij uitblijven van tijdige betaling zal een herinnering worden verstuurd en heeft Sunrentals Bonaire het recht om hiervoor 15% van het te ontvangen bedrag in meerdering te brengen. Wanneer binnen 7 dagen voor aankomst nog steeds niet de volledige reserveringssom is ontvangen, heeft Sunrentals Bonaire de bevoegdheid om de reservering te annuleren zonder teruggaaf van eerder ontvangen betalingen.

Ik accepteer dat Sunrentals Bonaire een bedrag van USD 500 ten laste van mijn creditcard reserveert in overeenstemming met artikel 2, onverminderd het recht van de eigenaar van de villa om de werkelijke schade van mij te vorderen. Als geen borgsom van USD 500 ten laste van mijn creditcard kan worden gereserveerd moet ik de borg van USD 500 overmaken of contant betalen en ik begrijp dat ik zonder borgsom de toegang tot het huis geweigerd kan worden.

Alle genoemde bedragen op de website van Sunrentals Bonaire, op social media, advertenties en in de offertes en reserveringsbevestigingen zijn in Amerikaanse Dollars, tenzij specifiek anders is besproken en vastgelegd.

  

     5. Annulering door huurder

1. Huurder kan op ieder moment de reservering annuleren of een vervangende huurder toewijzen, op voorwaarde dat Sunrentals expliciet toestemt met de vervangende huurder.

2. In het geval van een vervangende huurder, zijn de vervangende huurder en originele huurder gezamenlijk verantwoordelijk voor tijdige betaling van de verschuldigde bedragen aan Sunrentals Bonaire.

3. Een annulering of aanvraag voor vervangende huurder moet geschieden per email en is alleen geldig na bevestiging per email door Sunrentals Bonaire.

4. In geval van annulering van een reservering is de huurder betaling aan Sunrentals Bonaire verschuldigd:

  • Twintig procent (20%) van het totale reserveringsbedrag in geval van annulering tot vier (4) weken voor aanvang van de verblijfsperiode;
  • Honderd procent (100%) van het totale reserveringsbedrag in geval van annulering binnen vier (4) weken voor aanvang van de verblijfsperiode.

     6. Annulering door Sunrentals Bonaire

1.  Sunrentals Bonaire kan op ieder moment een reservering annuleren of wijzigen wanneer er sprake is van:

  • force majeure (overmacht), onder andere maar niet beperkt tot de situatie van oorlog, staking, natuurramp, extreme weersomstandigheden, brand, dood van huiseigenaar of verhuurder, verkoop van het gehuurde, bezetting door nieuwe eigenaar van het gehuurde, etc;
  • serieuze en – na gewaarschuwd te zijn door Sunrentals Bonaire of eigenaar – aanhoudende overlast voor de (natuurlijke) omgeving en buren door huurder en/of andere gebruikers, of wanneer de huurder en/of andere gebruikers de accommodatie niet gebruiken en behandelen zoals een goede huurder betaamd.

2. In het geval een van bovenstaande gebeurtenissen plaatsvindt en niet door schuld of nalatigheid van de huurder of zijn/haar gasten, zal Sunrentals, voor zover mogelijk, proberen een alternatieve accommodatie aan te bieden. Als geen alternatieve accommodatie kan worden geboden, zal het bedrag ter waarde van de resterende ongebruikte nachten van de accommodatie worden terugbetaald.

3. Sunrentals kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overige gemaakte schade en of kosten als gevolg van annulering of wijziging van de reservering.

 

     7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Met het maken van mijn reservering bevestig ik dat ieder geschil dat verband houdt met mijn verblijf (en dat van mijn familie en gasten) in de villa en/of iedere claim als in de voorgaande artikelen omschreven en/of iedere andere zaak die verband houdt met mijn verblijf en/of reservering, onderhevig is aan uitsluitend het recht van Caribisch Nederland en dat de rechter te Bonaire exclusief bevoegd is om in dergelijke disputen te beslissen.


     8. Huurder zorgt voor eigen verzekering

Ik begrijp dat ik, in verband met de artikelen 1-3, mijn eigen verzekering dien af te sluiten voor ongevallen en/of schades die zich tijdens mijn verblijf en dat van mijn familie en gasten kunnen voor doen. Ik begrijp ook dat ik, in verband met artikel 4, zelf voor een annuleringsverzekering moet zorgen omdat er in geval van annulering geen terugbetaling plaats vindt, wat ook de oorzaak van mijn annulering zal zijn.

     9. Reserveringen

Sunrentals Bonaire accepteert alleen reserveringen van personen van 18 jaar of ouder. Reserveringen van personen onder de 18 jaar zijn dan ook niet geldig.Een reservering is geldig vanaf het moment dat Sunrentals Bonaire de 20% aanbetaling heeft ontvangen. Een bevestiging van ontvangst zal worden gestuurd naar het door mij opgegeven e-mailadres. Ik begrijp dat ik verantwoordelijk ben om de reserveringsbevestiging te controleren op juistheid en volledigheid en dat ik Sunrentals Bonaire binnen 7 dagen moet informeren over enige onjuistheden en onvolledigheden.
Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan ben ik niet gerechtigd mij op de onvolledigheid of onjuistheid van de reservering te beroepen.
Als ik de reservering wil wijzigen, is Sunrentals Bonaire vrij om te bepalen of en in hoeverre zij de wijzigingen zal accepteren en doorvoeren. Wijzigingskosten kunnen in rekening worden gebracht.

Onderverhuur is niet toegestaan.


     10. Accommodatie

Sunrentals Bonaire doet er alles aan om de villa om 15:00 uur gereed te hebben voor check-in, maar kan dit niet garanderen. Check-out is om 11:00 uur, tenzij anders is afgesproken met Sunrentals Bonaire.


De villa moet veegschoon worden opgeleverd op de dag van vertrek. Dit houdt o.a. in dat de vaat schoon is afgewassen, de vuilnis buiten in de vuilnisbak zit en de vloeren schoongeveegd zijn.

De villa mag niet door meer personen gebruikt worden dan in de reserveringsbevestiging vermeld is. Als blijkt dat er toch meer gebruikers zijn, dan heeft Sunrentals Bonaire of de beheerder van de villa het recht de huurder en zijn/haar gasten de toegang te ontzeggen of een bedrag per extra persoon per dag in rekening te brengen.

Het vakantiehuis is rookvrij en huisdieren, harde muziek en feesten of andere bijeenkomsten voor meer personen dan waarvoor gereserveerd is,  zijn niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen met Sunrentals Bonaire of de huiseigenaar. Sunrentals behoudt zich het recht voor om huurders te verwijderen en de huurovereenkomst per direct te ontbinden in geval van schending van deze voorwaarden.

Ik zal de instructies opvolgen ten aanzien van het gebruik van de villa en de apparatuur zoals die aan mij zijn verteld of zijn opgenomen in het instructieboek (indien van toepassing op mijn reservering).

In het geval van onvoorziene omstandigheden of verkoop aangaande het gehuurde, kan Sunrentals mij in een andere accommodatie plaatsen van dezelfde waarde. Indien Sunrentals geen alternatieve accommodatie kan bieden, zal het reeds betaalde bedrag worden teruggestort.

Sunrentals Bonaire zal proberen om (noodzakelijk) onderhoud zo veel mogelijk buiten gehuurde periodes te laten plaatsvinden, echter zullen er periodieke werkzaamheden zijn die ook tijdens een gehuurde periode kunnen plaatsvinden. Wanneer dit het geval is zal Sunrentals mij hierover informeren en is Sunrentals of de aangewezen persoon/bedrijf toegestaan de villa te betreden om het werk uit te voeren.

Verloren of gestolen sleutels of afstandsbedieningen (poort/alarm) worden in rekening gebracht.